Regulamin zakupów

(obowiązujący od 01.01.2021 r.)

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator danych – Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000275601. Kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, NIP: 953-24-57-650, Regon: 093149847, nr tel. 52 341 88 00, nr faksu 52 341 88 50, adres e-mail: info@oponeo.pl

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.motostrada.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

5. Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Polityka Prywatności – dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Jakość Towarów

1. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7: 1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

2. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
  • przez telefon na numer: 52 341 88 60

W przypadku części Towarów niektóre z ww. sposobów mogą być niedostępne, co każdorazowo wskazano przy opisie owych Towarów w ramach Sklepu.

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z obowiązującą Kupującego taryfą.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym zwłaszcza:

a) potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty - obejmującą cenę Towarów oraz koszty związane z dostarczeniem zakupionych opon;

b) uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia;

c) określić sposób płatności;

d) zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

e) w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.

4. Dokonanie czynności, o których mowa w §4 ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.

5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym: (i) informacje zawarte w samym Zamówieniu, (ii) Regulamin i Politykę Prywatności (iii) oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu wskazany w ust. 1 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.

7. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.

8. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów.

9. W celu złożenia zamówienia telefonicznie należy skontaktować się ze Sprzedawcą, używając w tym celu danych wskazanych w ust. 1 – w godzinach pracy Sprzedawcy (określonych na witrynie Sklepu).

10. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie, jeżeli z propozycją zawarcia umowy występuje Klient:

a) Sprzedawca niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia co do treści umowy udzieli Klientowi informacji o istotnych warunkach Zamówienia w zakresie obejmującym co najmniej: główne cechy świadczenia Sprzedawcy (tj. zwłaszcza oznaczenie zamawianych Towarów), oznaczenie Sprzedawcy, łączną cenę lub wynagrodzenie za oferowane towary lub usługi, prawo odstąpienia od umowy, czas trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony - sposób i przesłanki jej wypowiedzenia.

b) Sprzedawca przystąpi do realizacji umowy sprzedaży Towarów niezwłocznie po potwierdzeniu ww. istotnych warunków Zamówienia przez Klienta – w formie jednoznacznego oświadczenia.

c) Sprzedawca potwierdzi Klientowi istotne warunki Zamówienia – poprzez przesłanie Klientowi materiałów wskazanych w ust. 5 powyżej na trwałym nośniku, w szczególności przez załączenie ich wydruku do Towarów lub w inny uzgodniony sposób.

§5 Koszt dostawy

1. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych opon naliczane są automatycznie i są widoczne dla Państwa w koszyku Zakupów.

2. Koszty związane z doręczeniem przesyłki naliczane są wg zasad w poniższej tabeli. Cena za transport uzależniona jest od ilości zamówionych opon i w całości pokrywana przez Kupującego.

Ilość opon Koszty wysyłki (brutto)
1-4 20 zł
5-8 40 zł
9-12 60 zł

3. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§6 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  • gotówką (za pobraniem);
  • płatność ratalna realizowana za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław), przy ul. Strzegomskiej 42c.

2. Termin płatności:

  • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
  • w przypadku płatności ratalnej - terminy płatności ratalnej, terminy płatności poszczególnych rat określone są w umowie z bankiem udzielającym kredytu.

Sprzedaż ratalna:

1. W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Towary w systemie ratalnym – procedura uzyskania kredytu jest następująca:

a) Kupujący po uzupełnieniu formularza zostaje przekierowany na witrynę właściwego Banku;

b) Kupujący uzupełnia wniosek kredytowy – obejmujący w szczególności informacje o preferowanym trybie zawarcia umowy kredytu, warunkach kredytu, a także szczegółowe dane Kupującego;

c) Bank ma możliwość dodatkowego nawiązania kontaktu z Kupującym celem weryfikacji przekazanych danych;

d) Bank podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia Kupującemu kredytu konsumenckiego

e) W razie decyzji pozytywnej - Bank zawiera z Kupującym umowę o udzielenie kredytu konsumenckiego.

3. Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu ani też nie pośredniczy w jej zawarciu, a jedynie zapewnia możliwość dokonywania zakupu Towarów w systemie sprzedaży ratalnej oferowanym przez Bank. Procedura wskazana w ust. 1 jest określana przez Bank, a jej opis, zawarty w niniejszym Regulaminie, ma wyłącznie charakter informacyjny. To samo dotyczy także kalkulatora rat, dostępnego na witrynie Sklepu.

4. Po podjęciu przez Bank decyzji o udzieleniu Kupującemu kredytu - Bank informuje Sprzedawcę o zgodzie lub braku zgody na wydanie Kupującemu zakupionych Towarów. Jeżeli zgoda zostaje wyrażona, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia. W innym przypadku, Zamówienie jest anulowane (chyba, że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób płatności).

5. Zasady, na jakich Kupujący ma prawo odstąpić od umowy o udzielenie kredytu konsumenckiego, konsekwencje przedmiotowego odstąpienia dla umowy sprzedaży Towarów, a także konsekwencje odstąpienie od umowy sprzedaży dla umowy o udzielenie kredytu konsumenckiego – określają postanowienia umowy pomiędzy Kupującym a Bankiem, a także powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza art. 53 i nast. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 tj.).

§7 Realizacja Zamówień

1. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.

2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.

3. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu towaru.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem: reklamacje@oponeo.pl

3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@oponeo.pl

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:

  • kontakt z Działem Reklamacji i Interwencji: reklamacje@oponeo.pl
  • kontakt z Działem Obsługi Klienta: 52/341 88 00

5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.

§9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:

a) w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

b) w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do systemu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Oświadczenie można przesłać w szczególności:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@oponeo.pl w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.

b) pocztą tradycyjną na adres: Oponeo Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres Oponeo Panattoni Park Bydgoszcz - Ernsta Petersona 4a 85-862 Bydgoszcz lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.

8. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §10 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10 Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca, a Towar stanowi używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.

3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@oponeo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Oponeo ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz - Dział Reklamacji i Interwencji.

4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:

a) dane kontaktowe Kupującego,

b) żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,

c) nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię

d) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

e) czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

f) podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja),

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres Oponeo Panattoni Park Bydgoszcz - Ernsta Petersona 4a 85-862 Bydgoszcz. W celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji OPONEO pod adresem: reklamacje@oponeo.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki kurierem.

6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni - uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§11 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancyjne zawarte są na stronie pod adresem: https://www.oponeo.pl/gwarancje-producentow

2. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem Sprzedawcy można wykonać poprzez:

  • kontakt z Działem Reklamacji i Interwencji: reklamacje@oponeo.pl
  • kontakt z Działem Obsługi Klienta: 52 341 88 00

3. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towarów.

§12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym zwłaszcza Kupujących, jest Sprzedawca – to jest Oponeo.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że może być konieczne dla korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, w tym zwłaszcza do składania Zamówień na Towary.

3. Sprzedawca udostępnia dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to dopuszczalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych mogą być Banki, operatorzy płatności elektronicznych, firmy przewozowe i kurierskie, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla Sprzedawcy, podmioty dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Sklepu lub zajmujące się obsługą administracyjną Sklepu, podmioty gromadzące i publikujące opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów, a także kancelarie prawne i firmy windykacyjne.

4. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności Kupujących zostały zawarte w Polityce Prywatności (znajdującej się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu).

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

a) zmianę funkcjonalności Sklepu,

b) zmianę obowiązujących przepisów prawa,

c) zmianę profilu działalności Sprzedawcy

d) zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach to: reklamacje@oponeo.pl

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas

Napisz do nas

*

*

Wyślij